top of page

โพสต์

Mast:Human Intelligence APP - Terms of Service


Thai


ข้อกำหนดและบริการ

ข้อตกลงการให้บริการสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020


กิจการเพื่อสังคม แมสต์ ฮิวแมน (MAST Human) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้อนุญาต") ได้อนุญาตให้คุณ ("ผู้ใช้ปลายทาง") ทำการใช้งานแอปพลิเคชั่น MAST Human Intelligenceภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการนี้เท่านั้น

โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Apple AppStore หรือ Google Play หรือสถานที่ใดๆ และการอัปเดตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการอนุญาตให้ใช้ตามที่กำหนดโดยชัดแจ้งในข้อตกลงการให้บริการนี้) แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงใบอนุญาตนี้ และ คุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงการให้บริการนี้

คู่สัญญาของข้อตกลงการให้บริการนี้รับทราบว่าทั้ง Apple และ Google ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงการให้บริการนี้ และไม่ผูกพันตามข้อกำหนดหรือข้อผูกมัดใดๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน เช่น การรับประกัน ความรับผิด การบำรุงรักษา และการสนับสนุนดังกล่าว โดยที่ MAST Human มิใช่ Apple เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตและเนื้อหาในนั้น

ข้อตกลงการให้บริการนี้ไม่อาจกำหนดข้อตกลงหรือกฎการใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดในการให้บริการล่าสุดของ App Store หรือข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play โดย MAST Human จะทำการตรวจสอบข้อกำหนดดังกล่าวและข้อตกลงใบอนุญาตนี้ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดเหล่านี้

ขอสงวนลิขสิทธิ์อื่นใดที่ไม่ได้มอบให้กับคุณอย่างชัดแจ้ง


1. แอปพลิเคชัน

Human Intelligence App (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Application) เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อองค์กรไม่แสวงผลกำไร MAST Human (MastHuman.org) ("MAST") แอพ Human Intelligence App เป็นแอพฟรี การบริการของแอพนี้ให้บริการโดย MAST Human โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีไว้สำหรับการใช้งานตามที่เป็นอยู่เท่านั้น แอพ Human Intelligence ทำงานเพื่อบรรลุสิ่งต่อไปนี้: ใช้เทคโนโลยีมือถือเพื่อติดตามความเป็นอยู่ของชาวประมง แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมง จัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับฟังเสียงของผู้เปราะบาง สร้างความตระหนัก การป้องกันที่ดีขึ้น และส่งเสริมการแทรกแซงโดยผู้ใช้ เป็นเจ้าของผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินที่เลือก - และปรับแต่งสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple และ Google ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลในระดับหนึ่ง และยังให้ข้อมูลแก่ MAST Human เกี่ยวกับสถานะการค้ามนุษย์ อาชญากรรม และปัญหาแรงงานทาสในทะเล


2. ขอบเขตของใบอนุญาต

2.1 คุณได้รับใบอนุญาตที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่ผูกขาด และไม่อนุญาตช่วงในการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับใบอนุญาตในผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple หรือ Google ที่คุณ (ผู้ใช้ปลายทาง) เป็นเจ้าของหรือควบคุม และได้รับอนุญาตตามกฎการใช้งานที่กำหนดไว้ ในส่วนนี้และข้อกำหนดในการให้บริการของ App Store หรือ Google Play ยกเว้นว่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจเข้าถึงและใช้โดยบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ (ผู้ใช้ปลายทาง ผู้ซื้อ) ผ่านการแชร์กันในครอบครัวหรือการซื้อจำนวนมาก

2.2 ใบอนุญาตนี้จะควบคุมการปรับปรุงใด ๆ ของแอปพลิเคชันที่จัดหาโดยผู้ออกใบอนุญาตซึ่งแทนที่ ซ่อมแซม และ/หรือเสริมแอปพลิเคชันแรก เว้นแต่จะมีการให้ใบอนุญาตแยกต่างหากสำหรับการอัปเดตดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้เงื่อนไขของใบอนุญาตใหม่นั้นจะมีผลบังคับใช้

2.3 คุณไม่สามารถแบ่งปันหรือทำให้แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานแก่บุคคลที่สาม (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามระดับที่กำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Apple หรือ Google และได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก MAST Human) ขาย ให้เช่า ให้ยืม ให้เช่า หรือแจกจ่ายแอปพลิเคชันซ้ำ

2.4 คุณไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปล ถอดประกอบ รวม แยกส่วน รวม ลบ ปรับเปลี่ยน รวม สร้างงานดัดแปลงหรืออัปเดต ดัดแปลง หรือพยายามรับซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชันหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชัน (ยกเว้น ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของ MAST Human)

2.5 คุณไม่สามารถคัดลอก (ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากใบอนุญาตนี้และกฎการใช้งาน) หรือแก้ไขแอปพลิเคชันหรือส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชัน คุณสามารถสร้างและจัดเก็บสำเนาได้เฉพาะในอุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสำหรับการสำรองข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของใบอนุญาตนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการของ App Store หรือ Google Play และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ใช้กับอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ คุณไม่สามารถลบประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ คุณรับทราบว่าไม่มีบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงสำเนาเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

2.6 การละเมิดข้อผูกมัดที่กล่าวถึงข้างต้น ตลอดจนความพยายามในการละเมิดดังกล่าว อาจถูกดำเนินคดีและได้รับความเสียหาย

2.7 ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต

2.8 ไม่มีสิ่งใดในใบอนุญาตนี้ที่ควรตีความเพื่อจำกัดข้อกำหนดของบุคคลที่สาม เมื่อใช้แอปพลิเคชัน คุณต้องแน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง


3. ความต้องการทางด้านเทคนิค

3.1 แอปพลิเคชันต้องการเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด ผู้อนุญาตแนะนำให้ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด

3.2 คุณรับทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการยืนยันและพิจารณาว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทางของแอปที่คุณตั้งใจจะใช้แอปพลิเคชันนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่กล่าวถึงข้างต้น

3.3 ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดทางเทคนิคตามที่เห็นสมควรได้ตลอดเวลา

4. ไม่มีการบำรุงรักษาหรือการสนับสนุน

4.1 MAST Human ไม่มีภาระหน้าที่ แสดงหรือบอกเป็นนัยในการบำรุงรักษา การสนับสนุนด้านเทคนิคหรืออื่นๆ สำหรับแอปพลิเคชัน

4.2 MAST Human และผู้ใช้ปลายทางรับทราบว่า Apple ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต


5. การใช้ข้อมูล

คุณรับทราบว่าผู้อนุญาตจะสามารถเข้าถึงและปรับเนื้อหาแอปพลิเคชันที่ได้รับใบอนุญาตที่ดาวน์โหลดและข้อมูลส่วนตัวของคุณ และการใช้เนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวของผู้อนุญาตจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงทางกฎหมายของคุณกับผู้อนุญาตและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้อนุญาต: อยู่ในแอปนี้ที่เมนูหลัก ภายใต้เกี่ยวกับแอพนี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันคือการใช้ตำแหน่งของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่รวบรวมเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นสำหรับคุณและผู้อื่น

6. ความรับผิด

6.1 ความรับผิดชอบของผู้อนุญาตในกรณีของการละเมิดข้อผูกพันและการละเมิดจะจำกัดอยู่ที่เจตนาและความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เฉพาะในกรณีที่มีการละเมิดหน้าที่ตามสัญญาที่สำคัญ (ภาระผูกพันที่สำคัญ) ผู้อนุญาตจะต้องรับผิดในกรณีที่ประมาทเลินเล่อเล็กน้อย ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดจะถูกจำกัดไว้เพียงความเสียหายตามสัญญาที่สามารถคาดการณ์ได้ ข้อจำกัดที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ใช้กับการบาดเจ็บต่อชีวิต แขน ขา หรือสุขภาพ

6.2 ผู้อนุญาตไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 2 ของข้อตกลงนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล คุณต้องใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลของแอปพลิเคชันตามขอบเขตที่อนุญาตโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณทราบดีว่าในกรณีที่มีการแก้ไขหรือปรับแต่งแอปพลิเคชัน คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต


7. การรับประกัน

7.1 ผู้ให้อนุญาตรับประกันว่าแอปพลิเคชันนี้ปราศจากสปายแวร์ ม้าโทรจัน ไวรัส หรือมัลแวร์อื่นใด ณ เวลาที่คุณดาวน์โหลด ผู้อนุญาตรับประกันว่าแอปพลิเคชันทำงานตามที่อธิบายไว้ในเอกสารสำหรับผู้ใช้

7.2 ไม่มีการรับประกันสำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถเรียกใช้งานได้บนอุปกรณ์ ที่ได้รับการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต จัดการอย่างไม่เหมาะสมหรือตำหนิ รวมกันหรือติดตั้งด้วยฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมาะสม ใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะโดยตัวคุณเองหรือโดยบุคคลที่สามก็ตาม หรือหากมีเหตุผลอื่นใดที่อยู่นอกขอบเขตอิทธิพลของ MAST Human ที่ส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินการของแอปพลิเคชัน

7.3 คุณต้องตรวจสอบแอปพลิเคชันทันทีหลังจากติดตั้ง และแจ้งให้ MAST Human ทราบเกี่ยวกับปัญหาที่พบโดยไม่ชักช้าทางอีเมลที่ให้ไว้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รายงานข้อบกพร่องจะถูกนำมาพิจารณาและตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีการส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาเจ็ดวัน หลังจากค้นพบ

7.4 หากเรายืนยันว่าแอปพลิเคชันมีข้อบกพร่อง MAST Human ขอสงวนทางเลือกในการแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการส่งมอบทดแทน

7.5 ในกรณีที่แอปพลิเคชันไม่เป็นไปตามการรับประกันที่เกี่ยวข้อง คุณอาจแจ้งผู้ให้บริการ App-Store หรือ Google Play และราคาซื้อแอปพลิเคชันของคุณจะถูกส่งคืนให้คุณ ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ผู้ดำเนินการ App-Store จะไม่มีข้อผูกมัดในการรับประกันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแอป และความสูญเสีย การเรียกร้อง ความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย และต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อที่จะปฏิบัติตามใดๆ รับประกัน.

7.6 หากผู้ใช้เป็นผู้ประกอบการ การเรียกร้องใด ๆ ตามข้อบกพร่องจะหมดอายุหลังจากระยะเวลาตามกฎหมายที่มีข้อจำกัดจำนวนสิบสอง (12) เดือนหลังจากที่แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ ระยะเวลาตามกฎหมายที่กำหนดโดยกฎหมายมีผลบังคับสำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค


8. การเรียกร้องผลิตภัณฑ์

MAST Human และผู้ใช้ปลายทางรับทราบว่า MAST Human ไม่ใช่ Apple, Google, บริษัท APP และบริษัทในเครือและบริษัทสาขา หรือผู้พัฒนาแอปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อเรียกร้องใดๆ ของผู้ใช้ปลายทางหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ต่อแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตหรือการครอบครองของผู้ใช้ปลายทาง และ/หรือการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(i) การเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์; (ii) การเรียกร้องใด ๆ ที่แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้; และ (iii) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภค ความเป็นส่วนตัว หรือกฎหมายที่คล้ายกัน รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ HealthKit และ HomeKit ของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตของคุณ


9. การปฏิบัติตามกฎหมาย

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นประเทศ "สนับสนุนผู้ก่อการร้าย" และคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือบุคคลต้องห้ามของรัฐบาลสหรัฐฯ

10. ข้อมูลติดต่อ

สำหรับคำถามทั่วไป ข้อร้องเรียน คำถาม หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ได้รับใบอนุญาต โปรดติดต่อ:

กิจการเพื่อสังคม แมสต์ ฮิวแมน 44 ถ. พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย masthumanintelligence@gmail.com


11. การสิ้นสุด

ใบอนุญาตใช้ได้จนกว่า MAST Human หรือคุณจะทำการยกเลิกการใช้หรือการให้บริการ โดยสิทธิ์ของคุณภายใต้ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจาก MAST Human หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของใบอนุญาตนี้ เมื่อสิ้นสุดใบอนุญาต คุณจะต้องหยุดการใช้งานแอปพลิเคชันทั้งหมด และทำลายสำเนาทั้งหมดของแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วน

12. เงื่อนไขข้อตกลงและผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

MAST Human รับรองและรับประกันว่า MAST Human จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 9 ของ "คำแนะนำสำหรับข้อกำหนดขั้นต่ำของข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์" Google, Apple และบริษัทในเครือของ Google และ Apple จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทางนี้ และ - เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและ เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานนี้ Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่ายอมรับสิทธิ์แล้ว) ในการบังคับใช้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางนี้กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

13. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

MAST Human และผู้ใช้ปลายทางรับทราบว่า ในกรณีที่มีการเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตหรือการครอบครองและการใช้งานของผู้ใช้ปลายทางของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตนั้นละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม MAST Human ไม่ใช่ Apple จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสืบสวน แก้ต่าง ระงับคดี และปลดออก หรือการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ดังกล่าว

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงใบอนุญาตนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นกฎการขัดกันของกฎหมาย

15. เบ็ดเตล็ด

15.1 หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ควรเป็นหรือกลายเป็นโมฆะ ความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ ข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องจะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้องซึ่งกำหนดขึ้นในลักษณะที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลัก

15.2 ข้อตกลงหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขจะใช้ได้ต่อเมื่อได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อก่อนหน้าสามารถยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นComments


โพสต์ล่าสุด
bottom of page