top of page

โพสต์

MAST Human ได้เข้าร่วมการประชุม the 11th COP UNTOC in Vienna.

ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2565 องค๋กรแมสต์ ฮิวแมน ได้เข้าร่วมการประชุมของประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาของสหประชาชาตว่าด้วยอาชญากรรมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 หรือ the 11th COP UNTOC (the 11th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Transnational Organized Crimes Convestion) โดย องค๋กรแมสต์ ฮิวแมน ได้รับสถานะผู้สังเกตุการร์จากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งชาติแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เข้าร่วมการประชุมของประเทศภาคสมาชิกเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ได้ผลบังคับใช้นับตั้งแต่ พ.ศ. 2553


ในการประชมของประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 นี้ เป็นการประชุม 5 วันโดยประเทศภาคีสมาชิกได้หารือในประเด็นสำคัญของการอนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาสังคในกระบวนการทบทวนการอนุวัติการตามพันธกรณีของแต่ละประเทศ โดย แมสต์ ฮิวแมน และองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ จากทั่วโลกได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานเพื่อการป้องปรามปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศและการปกป้องเหยื่อของอาชญกรรมระหว่างประเทศ


Comments


โพสต์ล่าสุด
bottom of page