top of page

โพสต์

โครงการ Keep Eyes On" ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน

"โครงการ Keep Eyes On" ระยะที่ 2 โครงการบูรณาการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเพศในชุมชนและสถานศึกษา โดยความร่วมมือกับส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบส่วนคดีพิเศษ DSI Network กิจการเพื่อสังคม MAST Human และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองโดยใช้เทคโนโลยี Parental Values App เพื่อป้องกันอันตรายจากภัยทางออนไลน์สำหรับเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน


โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว และโรงเรียนข้างเคียงที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว คณะครู และส่วนเครือข่าย DSI Station - Nan ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Comments


โพสต์ล่าสุด
bottom of page