top of page

โพสต์

โครงการ "Keep Eyes On" ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 MAST Human ดำเนินโครงการ Keep Eyes On" ระยะที่ 2 โครงการบูรณาการเพื่อป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ โดยร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), DSI Network มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และกิจการเพื่อสังคม MAST Human จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจโดยใช้เทคโนโลยี Parental Values App เพื่อป้องกันอันตรายจากภัยออนไลน์ของบุตรหลาน สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

Comments


โพสต์ล่าสุด
bottom of page