top of page

โพสต์

โครงการ Keep Eyes On" ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 MAST Human ดำเนินโครงการ Keep Eyes On" ระยะที่ 2 โครงการบูรณาการเพื่อป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ โดยร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), DSI Network มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และกิจการเพื่อสังคม MAST Human จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจโดยใช้เทคโนโลยี Parental Values App เพื่อป้องกันอันตรายจากภัยออนไลน์ของบุตรหลาน สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคมและโรงเรียนบางระกำเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
Comments


โพสต์ล่าสุด
bottom of page