top of page

โพสต์

ตัวแทนของ UNODC ได้ทำการส่งมอบแทปเล็ตให้กับ MAST Human สำหรับการดำเนินโครงการ

ในวันนี้ ตัวแทนจาก สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ได้ทำการส่งมอบแทปเล็ตให้กับ แมสต์ ฮิวแมนสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการของแมสต์ ในการป้องปรามปัญหาการค้ามนุษย์ โดยทางแมสต์ ฮิวแมน รู้สึกขอบคุณ ยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนการทำงานของแมสต์ ฮิวแมน

โปรดดูรายละเอียดของการสนับสนุนารดำเนินงานนี้ได้ที่เว็บไซค์ของ UNODC:

Comments


โพสต์ล่าสุด
bottom of page