top of page

POSTS

MAST Initiative - เราทำอะไร?

The Multi-stakeholder Initiative for Accountable Supply Chain of Thai Fisheries : MAST - เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความโปร่งใสในภาคการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความโปร่งใสในภาคการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หรือ MAST ได้ทำการตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือกันของ

(1) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคมไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นผู้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการประมง

(2) The Mara Partners (Boston) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการออกแบบจัดทำโปรแกรมความโปร่งใสในห่วงโซ่ธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลของหลายชาติในแอฟริกาในการแก้ไขแรงงานเด็กและแรงงานบังคับในภาคธุรกิจ และ

(3) กลุ่มนักกฎหมายไทย-สหรัฐอเมริกา คือ Kelley Drye & Warren (Washington DC/Brussels) และ TLCS Legal Advocate (กรุงเทพฯ) ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายการประมง IUU Fishing (EU/U.S.) กฎหมายแรงงาน และการค้าระหว่างประเทศ

โดยการดำเนินงานของ MAST จะมี Stove Communications (Washington DC) ซึ่งเป็นบริษัทสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์ในทางด้านการทำประชาสัมพันธ์กลยุทธ์ให้กับธุรกิจประมงของสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เป็นผู้ทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจและพันธะกิจของ MAST สู่ประชาคมโลกเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจถึงความพยายามของการแก้ไขการค้ามนุษย์ที่นำโดยภาคประชาสังคมไทย เพื่อให้ได้แนวทางและการลงมือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมงที่ต้นเหตุ ได้มาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาของประเทศไทย (Thai Solutions) อันจะเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ IUU Fishing ในภาคการประมงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ซึ่ง MAST กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรในการทำให้ภาคการประมงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปราศจากการค้ามนุษย์ โดยที่พันธะกิจของ MAST คือ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ต้นเหตุในภาคการประมงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นรูปแบบที่พัฒนาโดยประเทศไทยเพื่อเป็นแบบอย่างในระดับภูมิภาค ซึ่ง เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนอันเป็นการประสานความร่วมมือของ ภาคประชาสังคม รัฐบาล และภาคเอกชน ดังนั้น การดำเนินงานของ MAST จึงมิใช่เป็นเพียงการกำหนดแผน นโยบาย หรือการศึกษาวิจัยเท่านั้น แต่เป็นการลงมือปฏิบัติการตามแผน (implement) ในโครงการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ IUU โดยการประสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคม

ขณะนี้ MAST กำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร (Charitable Organization) ในสหรัฐอเมริกา

Recent Posts
bottom of page