top of page
2020.07.02 - INFO - ILO CONVENTION blank

อนุสัญญาฉบับที่ 19

ว่าด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (ค่าทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ) ค.ศ. 1925

พิธีสารเพิ่มเติม

อนุสัญญาฉบับที่ 29

ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930

อนุสัญญาฉบับที่ 188

ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงทะเล ค.ศ. 2007

bottom of page